لیست قیمت ها

“لیست قیمت اپل آیدی”

آیدی نیمه آماده (نات اکتیو)
پک بزرگ: تماس
کارتی: تماس
فایل اکسل: 10/000تومان

آیدی outlook.com (بدون ایمیل)
پک بزرگ: تماس
کارتی: 12/000تومان
فایل اکسل: تماس

آیدی outlook.com (ایمیل دار)
پک بزرگ: تماس
کارتی: 15/000تومان
فایل اکسل: تماس

آیدی Yahoo.com (ایمیل دار)
پک بزرگ: 20/000تومان
کارتی: تماس
فایل اکسل: تماس

آیدی Gmail.com (ایمیل دار)
پک بزرگ: 24/000تومان
کارتی: 18/000تومان
فایل اکسل: تماس

“لیست قیمت اکانت Premium آیتونز”

(یک ماهه)
کارتی: 5/500تومان
برای تیراژ بالا تماس بگیرید

(سه ماهه)
کارتی: 10/500تومان
برای تیراژ بالا تماس بگیرید

(شش ماهه)
کارتی: 19/500تومان
برای تیراژ بالا تماس بگیرید

(یکساله)
کارتی: 34/500تومان
برای تیراژ بالا تماس بگیرید