لیست قیمت ها

“لیست قیمت اپل آیدی”

آیدی نیمه آماده (نات اکتیو)
پک بزرگ: تماس
کارتی: تماس
فایل اکسل: 15/000تومان

آیدی outlook.com (بدون ایمیل)
پک بزرگ: تماس
کارتی: 16/000تومان
فایل اکسل: تماس

آیدی outlook.com (ایمیل دار)
پک بزرگ: تماس
کارتی: 20/000تومان
فایل اکسل: تماس

آیدی Yahoo.com (ایمیل دار)
پک بزرگ: 28/000تومان
کارتی: تماس
فایل اکسل: تماس

آیدی Gmail.com (ایمیل دار)
پک بزرگ: 35/000تومان
کارتی: 30/000تومان
فایل اکسل: تماس